Regulamin

Regulamin sklepu internetowego:
www.gerelaxis.pl

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Usługodawcą w sklepie internetowym www.gerelaxis.pl jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawia 22/212, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442857, posiadająca NIP 5213641211, pion Intensiver, zwana dalej Sprzedawcą.

Adres korespondencyjny
Intensiver
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”
ul. Żurawia 22/212
05-515 Warszawa
z dopiskiem Intensiver

2. Kontakt ze usługodawcą możliwy jest poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej.
3. Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.gerelaxis.pl/regulamin, w tym warunki dokonywania zakupu i sprzedaży utworów znajdujących się w jego ofercie.
4. Sprzedawca prowadzący sklep internetowy www.gerelaxis.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. (Wysyłka poza granicami kraju możliwa tylko po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą)
5. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do sieci Internet.
6. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zasad dotyczących jego polityki prywatności.
7. Informacje o utworach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
8. Klient, aby w sposób prawidłowy korzystać z usług Sklepu, jest zobowiązany wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej. Skuteczne wypełnienie formularza jest możliwe tylko po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu. Jednocześnie Klient może wyrazić zgodę na cykliczne otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną. Informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 661 Kodeksu cywilnego

§ 2. Oferta sklepu

1. Sklep prowadzi dystrybucję zbioru plików o nazwie „Dźwięki do medytacji relaksacyjnej”, zapisanych w formacie mp3, a także pliki instrukcji w formatach txt i pdf, zwanych dalej utworem. Utwór jest plikiem stanowiącym efekt twórczej pracy autora, powstały poprzez generowanie wybranych dźwięków o różnych częstotliwościach przy pomocy sprzętu służącego do rejestrowania i edycji fal akustycznych, a także nagrań z wykorzystaniem głosu autora.

2. Do prawidłowego korzystania z utworów będących przedmiotem sprzedaży Sklepu, utrwalonych w formacie .mp3, niezbędne jest urządzenie i oprogramowanie obsługujące format .mp3.

3. Sprzedawca oświadcza, że prawidłowe korzystanie z oferowanych przez niego utworów dźwiękowych nie pociąga za sobą negatywnych skutków zdrowotnych. Sprzedawca nie odpowiada za negatywne skutki powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z utworu.

4. Za prawidłowe korzystanie z utworów, zapewniające największą ich efektywność, rozumie się łączne spełnienie następujących warunków:

a) nie ma przeciwwskazań co do korzystania z użytkownika ze sprzętu odtwarzającego pliki dźwiękowe o różnych częstotliwościach ze względu na stan jego zdrowia,
b) w czasie korzystania z utworów użytkownik nie znajduje się w stanie zakłóconych czynności psychicznych, powstałym wskutek użycia napojów odurzających albo innych podobnych środków,
c) użytkowanie odbywa się za pomocą słuchawek stereo i sprzętu do odtwarzania plików w formacie .mp3,
d) podczas słuchania utworów użytkownik znajduje się w wyciszonym pomieszczeniu, w komfortowej pozycji.
§ 3. Zamówienia. Dostawa.

1. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna utworów i jej przyjęcie przez sklep internetowy za pomocą formularza na stronie Sklepu.

2. Zamówienia realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia. Późniejsze modyfikacje cen utworów lub innych elementów oferty nie skutkują zmianą uprzednio zawartej Umowy Sprzedaży.

3. Ceny utworów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Cena jest wiążąca dla obu stron w momencie złożenia zamówienia. Do podanych na stronie cen, należy doliczyć koszt przesyłki (tylko w przypadku wysyłki na płycie CD).

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych utworów, wprowadzania do swojej oferty nowych utworów, przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży.

6. Płatności za zakupione utwory oraz ewentualne koszty przesyłki odbywają się za pośrednictwem płatności internetowych DotPay. Po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą, możliwa jest płatność w postaci wpłaty lub przelewu na konto bankowe.

7. Zamówienia realizowane są w ciągu 48 godzin, w szczególnych przypadkach termin realizacji może zostać wydłużony do 14 dni.

8. Sklep zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna z niżej wymienionych powodów:
a) awaria strony internetowej,
b) przerwa techniczna,
c) w przypadku braku zapasów magazynowych (w przypadku płyt CD).
9. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane, gdy zamówiony utwór znajduje się w posiadaniu Sprzedawcy. W przypadku niedostępności utworów objętych Zamówieniem Klient otrzymuje stosowną informację oraz podejmuje decyzję o dalszym sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku wyboru anulowania zamówienia Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Sprzedawca zwraca Klientowi należność za utwór i wysyłkę, o ile Klient dokonał przedpłaty, w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
4. Dystrybucja utworów w postaci elektronicznej odbywa się drogą elektroniczną poprzez wysłanie ścieżki do pobrania pliku .mp3 na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub drogą pocztową poprzez dostarczenia nośnika danych, na którym utrwalony jest zakupiony utwór. W przypadku skorzystania z formy pocztowej, koszty utrwalenia plików na nośniku oraz koszty przesyłki ponosi Klient, chyba że ustalono inaczej. Koszty przesyłki doliczane są do zamówienia. Obowiązujący cennik kosztów przesyłki znajduje się na stronie głównej: www.gerelaxis.pl widoczny przy przyciskach zakupowych.

§ 4. Odpowiedzialność

1. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie innym osobom utworów nabytych w Sklepie jest zabronione pod groźbą sankcji karnych, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę na piśmie. W razie zachowania sprzecznego z tym zakazem Sprzedawca zastrzega sobie możliwość żądania od Kupującego zapłaty stosownego odszkodowania.

§ 5. Reklamacje i zwroty
1. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu.

2. W przypadku niezgodności utworu z umową, w ciągu 14 dni od wydania rzeczy przysługuje
Kupującemu możliwość złożenia reklamacji. W tym celu powinien on sporządzić pismo określające niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedawcy. Takie pismo może wysłać do Sklepu za pomocą firmy kurierskiej lub poczty na adres:
Intensiver
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”
ul. Żurawia 22/212
05-515 Warszawa
z dopiskiem Intensiver

bądź reklamację złożyć w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail: zamowienie@gerelaxis.pl Pismo lub wiadomość, poza opisem zgłaszanych zastrzeżeń, powinno zawierać także adres e-mail, pod jaką Klient zamawiał produkt.

3. Jeżeli reklamacja dotyczy utworu dostarczonego Kupującemu drogą pocztową, wraz z pismem określonym w ust. 2 Kupujący powinien odesłać zakupiony nośnik z utrwalonych utworem.

4. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu, Klient ma prawo żądać doprowadzenia utworu do
stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi.
5. Jeżeli Kupujący chce skorzystać z reklamacji, a dystrybucja utworu nastąpiła wyłącznie za pomocą drogi elektronicznej, konieczne jest ponadto sporządzenie przez niego oświadczenia, że nie będzie już korzystał z sesji oraz usunie wszystkie uzyskane ze sprzedaży pliki w taki sposób, aby nie mógł ich dłużej używać.
6. Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia wydania rzeczy. W Regulaminie za moment wydania rzeczy uważa się:
1) w przypadku dystrybucji drogą elektroniczną – chwilę umieszczenia utworu na dysku twardym kupującego Kupującego,
2) w przypadku dystrybucji droga pocztową – dzień dostarczenia przesyłki na wskazany przez Kupującego adres.

7. W celu odstąpienia od umowy Kupujący musi złożyć stosowne oświadczenie wysyłając je na adres
stacjonarny:

Intensiver
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”
ul. Żurawia 22/212
05-515 Warszawa
z dopiskiem Intensiver

razem ze zwracanym utworem, o ile został on dostarczony Kupującemu droga pocztową. Taki zwrot powinien nastąpić niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument zostaje zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot utworu odbywa się na koszt Zwracającego.

8. W przypadku odstąpienia, postanowienia ust. 5 tego paragrafu stosuje się odpowiednio.

9. Odstąpienie od umowy na zasadach określonych w ustępach poprzedzających nie jest możliwe, jeżeli Kupujący usunął oryginalne opakowanie nośnika danych informatycznych, na którym był zapisany zakupiony utwór lub uszkodził nośnik.

§ 6. Polityka Prywatności
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Sklep. Podane przez Klientów dane osobowe Sklep gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu świadczenia usług, obsługi transakcji sprzedaży, archiwizacji oraz w celach marketingowych dotyczących usług/towarów podmiotów współpracujących.

4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Sklep danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówienia.
5. Kupujący ma prawo do poprawiania ich poprzez wysłanie wiadomości do sprzedawcy na adres: jasinski@intensiver.com

6. Dane Klientów oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przedstawiona oferta była przygotowana jak najbardziej rzetelnie. Przy czym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uchybienia w prezentacji utworów spowodowane indywidualnymi ustawieniami komputera.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta z serwisu w sposób
niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

3. W przypadku zmiany regulaminu podczas realizacji zamówienia obowiązuje regulamin aktualny w chwili przyjęcia zlecenia.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

6. Kwestie sporne nieobjęte regulaminem, które mogą zaistnieć na tle wykonywania umowy, rozstrzyga sąd, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W stosunku do konsumentów sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo wedle ustawy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2016-08-21

 

Cookies

1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu www.gerelaxis.pl jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawia 22/212, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442857, posiadająca NIP 5213641211, pion Intensiver, zwana dalej Sprzedawcą.

Adres korespondencyjny
Intensiver
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”
ul. Żurawia 22/212
05-515 Warszawa
z dopiskiem Intensiver

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, funkcjonującego pod adresem www.linuxpl.com

2. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies, skorzystaj z ustawień przeglądarki lub skontaktuj się z pomocą techniczną twojej przeglądarki.

Brak możliwości komentowania